« terug naar vorige pagina

Jaarverslag Een Plus 2016

Actieve participatie in de ontwikkelingen in de eerste lijn

Het jaar 2016 hebben veel landelijke ontwikkelingen zijn weerslag gehad in Velp. De financieringsgrond voor de gezondheidscentra staat ter discussie en maakt deel uit van een landelijke studie naar organisatie en infrastructuur van de (georganiseerde) eerste lijn. De vragen hierbij zijn welke organisatie je op lokaal en regionaal niveau nodig hebt om de toenemende zorgvraag in en naar de eerste lijn op te vangen en hoe deze het beste gefinancierd kan worden.

De directie van Seps is in 2016 betrokken geweest bij deze discussie op landelijk niveau, op het niveau van het werkgebied van Menzis en op regionaal niveau met de multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden Arnhem en omstreken in een gedachtewisseling met Menzis.

De directeur is betrokken geweest bij de totstandkoming van een brochure en flyer met de drie kerncompetenties en veertien eigenschappen van gezondheidscentra[1]. Ook heeft er een interview met de directeur van Seps in De Eerstelijns gestaan over de meerwaarde van een lokaal multidisciplinaire samenwerkingsverband.[2] De kennis en kunde over lokale organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland is door de directeur gedeeld en bediscussieerd op het Europese congres voor eerstelijnszorg in Letland.

De directeur heeft met de collega uit Tiel als afgevaardigden van de lokale multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden geparticipeerd in de gedachtewisseling over het inkoopbeleid 2018-2019 van Menzis met vertegenwoordigers van de LHV; de huisartsenkringen, zorggroepen en gezondheidscentra in het werkgebied van Menzis.

Beleid Seps

In het najaar van 2016 heeft het bestuur zich beraden op de visie en missie van Seps en plannen ontwikkeld voor 2017. In het partneroverleg dat enige tijd daarna plaatsvond zijn deze plannen getoetst aan de partners en zijn prioriteiten bepaald. Deze vormen het uitgangspunt voor het beleidsplan 2016/2017. Belangrijk zijn het doorontwikkelen en verspreiden van kennis en kunde van de stepped care ouderenzorg; investeringen in de samenhang medische zorg-sociaal domein; gezond bewegen en valpreventie; verbeteren integrale zorg voor jeugd met multiproblematiek; investeren in patiëntgerichtheid organisatie (oa patiëntenvoorlichtingsbijeenkomsten); oppakken kleinere substitutieprojecten en stimuleren regionale samenwerking (met de andere lokale eerstelijnssamenwerkingsverbanden en met de regionale huisartsencoöperatie).

Stepped care ouderenzorg

In 2016 is de stepped care eerstelijnsouderenzorg in Velp verder ontwikkeld en verbreed. De verdere ontwikkeling vond vooral plaats op de inzet van de POH-O, de verbreding van de MESO-zorg naar de w ijk Malburgen in Arnhem en de verbinding met het sociale domein in de opzet van een ontmoetings-en activiteitencentrum in Velp. De belangstelling voor de stepped care ouderenzorg in Velp en de MESO-zorg blijft onverminderd groot. De specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist van de praktijk en de directeur van Seps hebben vele presentaties gegeven, oa tijdens een invitational conference voor stakeholders in de eerstelijnsouderenzorg (hierbij was ook een van de huisartsen aanwezig), een onderdeel van de cursus: “substitutie” van het Jan van Es-instituut; een onderdeel ‘ouderenzorg’ in de masterclass voor eerstelijnsbestuurders van de universiteit van Tilburg; en tijdens diverse  co-creatiesessies en scholingen van LHV, NHG, Verenso, Menzis, Amsterdam Centre of Aging en VOSON. Ook denkt het management mee in de werkgroep ouderenzorg ter voorbereiding van het inkoopbeleid in 2018 e.v. van Menzis.

Patiëntgerichtheid organisatie

In 2016 is een succesvolle informatiemarkt over prettig oud worden gehouden voor meer dan 140 bezoekers met zeer lovende reacties. De gemiddelde waardering voor de markt was 8,2.

69 bezoekers hebben meer kennis gekregen over prettig oud worden; 37 bezoekers zijn op een aantal aspecten gerustgesteld; 30 bezoekers zijn meer gemotiveerd geworden voor oa meer bewegen, betere voeding, zelfredzaamheid en bewuster leven, en 15 bezoekers hebben kunnen oefenen met gezond gedrag.

Ook zijn er in wachtruimten en verblijfsplaatsen in het gezondheidscentrum informatieschermen geplaatst, om zinnige gezondheidsinformatie, informatie over Seps, over het zorgaanbod van de partners en over de PAR (patiëntenadviesraad)  te geven en tegelijkertijd het wachten voor patiënten te veraangenamen.

De PAR heeft vanuit haar netwerk Arno Rutte, woordvoerder Gezondheidszorg van de VVD, uitgenodigd voor een bezoek aan Velp. Het was een prettig en nuttig bezoek.  Arno Rutte was erg enthousiast over de manier waarop we de ouderenzorg vormgeven.

Bijzondere activiteiten

In het najaar van 2016 is een speed-date-bijeenkomst gehouden voor het netwerk van psychosociale zorgverleners in Velp. De praktijkondersteuners GGZ hebben een presentatie gehouden over hun functie, doelgroepen en werkwijzen, waarna er in verschillende rondes gelegenheid was voor onderlinge (nadere) kennismaking. De bijeenkomst werd zeer gewaardeerd en heeft er oa toe geleid dat Seps de sociale kaart van het psychosociale netwerk zal vormgeven en bijhouden en in 2017 een vervolgbijeenkomst zal organiseren.

Voor en door de partners van Seps zijn in 2016 scholingen georganiseerd over de volgende onderwerpen: zelfmanagement en e-health; taken en werkwijze sociaal gebiedsteam; persoonsgerichte zorg; informatieschermen; stepped care ouderenzorg; Parago, expertisecentrum ouderenzorg Innoforte; mondzorg bij ouderen; sexualiteit bij ouderen.

Interne organisatie

Halverwege het verslagjaar heeft de stafmedewerkster ontslag genomen, omdat het werk van de stafmedewerkster was verschoven van medisch-inhoudelijk naar procesbegeleiding en onderzoek door het overdragen van de zorgketens voor DM, CVR en COPD aan de Zorggroep Arnhem. De nieuwe stafmedewerkster is dan ook specifiek deskundig op de terreinen datamanagement en onderzoek.

 

 

[1] Zie: Ineen: paper “Geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk, gezondheidscentra, concept van toen, vorm van nu, oplossing voor de toekomst.“ En zie Ineen: flyer: Samenwerken in geïntegreerde eerstelijnszorg: drie kerncompetenties van gezondheidscentra en samenwerkingsverbanden voor geïntegreerde eerstelijnszorg)

[2] Zie: De Eerstelijns van 9 november 2016: “De lokale organisatiekracht van Stichting 1+ Samenwerking”